Nekem Szól! Egészségértés Díj 2018
 

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) pályázatának célja, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy a közvélemény megismerje a legjobb egészségértést fejlesztő programokat.

Az egészségértés azt jelenti, hogy a betegek, illetve a laikusok mennyire képesek egészségügyi kérdésekben tájékozódni, egészségügyi információkhoz hozzájutni, a kapott információkat megérteni és felhasználni. A jobb egészségértés hozzájárul ahhoz, hogy az egyén a saját egészségével, betegségével kapcsolatban megfelelő döntéseket tudjon hozni.

Pályázók köre:
Az Egészségértés Díjra természetes személyek és szervezetek (jogi személyiségtől függetlenül állami intézmények, gazdálkodó szervezetek, egyéb társadalmi szervezetek) pályázhatnak valamely általuk kezdeményezett vagy megvalósított, egészségértést támogató aktivitással.

Pályázható kategóriák: 

1.    Egészségügyi intézmények és egészségügyi szakemberek
Bármilyen egészségügyi intézmény (például orvosi rendelő, gyógyszertár, kórház, egyéb rendelőintézet) és szakember (például háziorvos, szakorvos, gyógyszerész és más egészségügyi végzettségű szakember) által indított, az egészségértés javítását szolgáló projektek.

2.    Betegszervezetek
Betegszervezetek által indított, az egészségértés javítását szolgáló projektek.

3.    Egyéb társadalmi, állami és gazdálkodó szervezetek, illetve ezek szakemberei
Bármilyen társadalmi, állami és gazdálkodó szervezet (beleértve a médiumokat is), illetve ezek szakemberei, munkatársai (pl.: újságírók) által indított, az egészségértés javítását szolgáló projektek.

Egy projekt, illetve annak különböző elemei csak egy kategóriában nevezhetők.
 

Pályázati határidő:
A pályázatra 2018. január 1. és 2018. október 29. között Magyarországon futó egészségértést támogató projektek nevezhetők.

Pályázati anyagok:
A beküldendő pályázati anyagnak három részből kell állnia:
1.    Nevezési lap:
A nevezésnek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött nevezési lapot, melyet elektronikus úton Word (.doc), PDF vagy JPEG formátumban kell beküldeni.
2.    Projekt bemutatása:
Ez a dokumentáció segíti a projekt pontos megértését és megismerését. A dokumentációt Word (.doc), PDF vagy PowerPoint (.ppt) formátumban várja a zsűri. A nevezéshez tartozó online anyagok, weboldalak, blogok, közösségi oldalak, valamint a projekthez kapcsolódó videók linkjeit rövid magyarázattal egy különálló Word (.doc) formátumú dokumentumban kérjük felsorolni.
3.    Kiegészítő anyagok:
A tervezési dokumentációkat, sajtóközleményeket, kreatív anyagokat, mérési, kutatási és kiértékelési dokumentumokat kérjük, hogy pdf, .doc, .jpg, .tiff, .avi .mp4 vagy .mpg formátumban csatolják a pályázathoz.

Hiányosan kitöltött nevezési lap esetén a nevezés érvénytelen!

A pályázati anyag nem tartalmazhat más személy részére szerzői jogi oltalom alá eső művet – kivéve, ha a jelen pályázati kiírás feltételei egyebekben teljesülnek –, illetve jogszabályba, így különösen egészségügyi jogszabályba ütköző tartalmakat.

A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó szavatolja, hogy a pályázatra beküldött dokumentumok és az azokban megjelölt szellemi alkotások és szerzői művek (pl. weboldalak, videók, stb.) saját szellemi termékei, vagy ezek tekintetében rendelkezik azon jogosultsággal, hogy felhasználásukkal a pályázaton részt vegyen, és a jelen pályázati feltételekben foglaltak szerint azok tekintetében az AIPM részére további felhasználási engedélyt adjon. Pályázó szavatolja továbbá, hogy a pályázati anyagok tekintetében harmadik személynek nincs olyan, szellemi alkotáshoz fűződő vagy személyiségi joga, amely a pályázaton való részvételt, valamint a pályázati anyagok jelen pályázati kiírásban foglaltak szerinti felhasználását kizárná vagy akadályozná.

Pályázat részei:
•    pályázati űrlap hiánytalanul kitöltve
•   pályázati törzsanyag – egy darab Word, PDF vagy PowerPoint formátumú fájl, maximum 5 000 karakter (szóközökkel együtt) terjedelemben
•    mellékletek – excel, pdf, jpg vagy más képformátumban. Az összes melléklet nem érheti el a 15 Mbyte terjedelmet. Mobil applikáció esetében letöltési linket kérünk benyújtani.

Pályázat menete:
1. A pályázati lapok és nevezési feltételek letölthetők a www.aipm.hu
honlapról.

2. A hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati lapot és a benyújtandó anyagokat elektronikus úton a nekemszol@aipm.hu címre kérjük elküldeni 2018. október 29. 24:00 óráig.
Az e-mail tárgyában szerepeljen a „Nekem Szól! Egészségértés Díj 2018” és a pályázó neve.

3. Valamennyi érvényes pályázati anyagot szakértő zsűri bírálja el.

4. A Nekem Szól! Egészségértés Díj 2018 eredményhirdetése 2018 végén lesz, a pontos időpontot később hirdetjük meg.  A nyertesek neveit közzétesszük a www.aipm.hu oldalon.


A Pályázatok értékelésének szempontjai:
1.    A szempontok a következő súlyozással számítanak az elbírálás során:
•    Szakmai tartalom: 30%
•    Érthetőség: 30%
•    Felhasználóbarátság: (megfelelő csatorna, könnyű „használat”) 30%
•    Kreativitás és újszerűség: 10%
2.    A zsűrizés egyfordulós.
3.    Minden kategóriában egy nyertes pályázat kerül kihirdetésre. A zsűri ezen kívül különdíja(ka)t is kiadhat, az egyes kategóriákba nem sorolható, de a pályázat céljait sikeresen támogató pályaművek esetében.
4.    A kategórianyertesek közül a legkiemelkedőbb kapja a Nekem Szól! Egészségértés 2018 fődíját, illetve külön elismerésben részesül a legjobb népegészségügyi fókuszú pályázat is
5.    A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy egyes kategóriákban ne válasszon nyertest.
6.    A zsűri fenntartja annak jogát, hogy a megítélése szerint nem megfelelő kategóriába érkező nevezést átsorolja másik kategóriába.

 

Díjazás:
1.    Minden kategóriában egy nyertes pályázó lehet. A kategórianyertesek díjazása bruttó 200 000 Ft, míg a második helyezettek egyenként bruttó 100 000 Ft, a harmadik helyezettek pedig egyenként bruttó 50 000 Ft pénzdíjban részesülnek.
2.    A kategórianyertesek közül a legkiemelkedőbb kapja, a Nekem Szól! Egészségértés 2018 fődíját. A fődíj értéke a kategóriagyőztest megillető 200 000 Ft-on felül további 200 000 Ft, azaz összesen bruttó 400 000 Ft.

A pályaművek bemutatása:
A nyertesek és mellettük a legjobb pályázatok rövidített formában bemutatásra kerülnek az AIPM honlapján, a díjátadó rendezvényen, hírlevelekben és nyomtatott anyagokban, valamint egyéb média felületeken. Erre tekintettel a pályázó a pályamű beküldésével határozatlan időre szólóan, ellenszolgáltatás nélkül feljogosítja az AIPM-et arra, hogy a pályázattal összefüggésben a pályaművet (vagy annak részeit, kivonatait, stb.) az általa vagy az AIPM megbízásából eljárva bármely harmadik személy által üzemeltetett weboldalon, közösségi média felületen, bármely nyomtatott vagy online médiatartalomban, illetve lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásban közzétegye, illetve ilyen közzétételre harmadik személyeknek engedélyt adjon.

A pályázatra való jelentkezéssel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a pályázó kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja, hogy az AIPM-mel közölt személyes adatait az AIPM a pályázat lebonyolítása érdekében kezelje, ide értve a nyertesek nevének a www.aipm.hu honlapon történő közzétételét is.

 

További információ:
Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete
Buczilla Eszter
nekemszol@aipm.hu
Telefon: 06 70 672 6363
aipm.hu/nekemszol